A
A
A

Komisie

Komisia finančná a poriadková

Katarína Hammerová, predseda

Emília Izraelová, člen

Mgr. Ľubica Marčeková, člen

Natália Hammerová, člen

Ing. Jana Habžanská Šefranková, člen

 

Komisia životného prostredia

Jaroslav Pagáč, predseda

Ing. Ľuboš Kasper, člen

Ing. Jaroslav Popovič, člen

Jaroslav Nepela, člen

Marián Neuschl, člen

 

Komisia kultúry a športu

Richard Veselka, predseda

Katarína Straková, člen

Jana Dubná, člen

Hana Matiašová, člen

Veronika Straková, člen

Jana Veselková, člen

Lukáš Lilge, člen

Erika Joneková, člen

Margita Pagáčová, člen

Katarína Franeková, člen

 

 

Uznesenie č. 14a/2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :

Vymedzuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení úlohy komisie finančnej a verejného poriadku:

 

Vymedzuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení úlohy komisie finančnej a verejného poriadku:

 

 1. Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce výšku pokuty

 2. Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k :

 • Opatrovateľskej činnosti

 • Stravovaniu dôchodcov

 1. Podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

     a s tým súvisiacich smerníc

 1. Vyjadruje sa ku každému odpredaju, prenájmu resp. správe obecného majetku

      a navrhuje spôsob odpredaja pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve

 1. Rieši problémy odpadového hospodárstva, nelegálnych skládok a znečisťovania

     verejného priestranstva

 1. Navrhuje v spolupráci s komisiou životného prostredia úpravu verejných priestranstiev v obci

7. Je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce

 o dodržiavaní verejného poriadku v obci

8.Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ

 

Uznesenie č. 14b/2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :

Vymedzuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení úlohy komisie životného prostredia:

 

 1. Komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k výstavbe v obci

 2. Je stálou komisiou pre zabezpečenie verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou

 3. Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev

 4. Kontroluje dodržiavanie nariadení o zneškodnení obsahu žúmp

 5. Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia

 6. Rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav

 7. Prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom

      na životné prostredie v obci

 1. Vyjadruje sa ku každému odpredaju, prenájmu resp. správe obecného majetku

      pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve

 1. Kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci

 2. Kontroluje udržanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby

      po výrube stromov

 1. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ

 

Uznesenie č. 14c/2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :

Vymedzuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení úlohy komisie kultúry a športu:

 

 1. Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí

 2. Navrhuje podujatia celo obecného charakteru organizované obcou na zvýšenie

     atraktivity športu a kultúry pre všetky vekové kategórie v obci a podieľa sa na ich organizovaní

 1. Spolupracuje s vedením ZŠ a MŠ pri organizovaní podujatí celo obecného a školského

     charakteru

 1. Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými

     osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci

 1. Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí

     a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu

 1. Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci

 2. Spolupracuje s ŠK Sklené a pomáha riešiť problémy s futbalom

 3. Navrhuje v spolupráci s komisiou životného prostredia výstavbu, rekonštrukciu,

      úpravu detských ihrísk a pod.

 1. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ