A
A
A

Matrika

Sobáš:

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva v Obci Sklené môžu konzultovať termíny uzavretia manželstva s Matričným úradom Sklené.

Sobáš v sobášnej miestnosti v budove Obecného úradu Sklené- bez poplatku.

Žiadosť o uzavretie manželstva:

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.


K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: (pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
rodný list
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
doklad o štátnom občianstve
doklad o pobyte
potvrdenie o osobnom stave
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

 1. Slobodní:
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
 2. Ovdovelí:
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho
 3. Rozvedení:
  1. vlastné rodné listy
  2. platné občianske preukazy
  3. právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
 

Uvítanie detí do života:

Zápisy detí do pamätnej knihy obce Sklené robíme v sobášnej sieni.

Zápisy sa organizujú minimálne raz ročne.

 

Úmrtie- pohreb:

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Čo potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Čo obdržíte na matrike:

 • úmrtný list
 • tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
 • informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku
 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

Občiansky pohreb  v Dome smútku – poplatok 10€ (pri použití chladiaceho zariadenia + 2€ )

Prenájom hrobového miesta na cintoríne v Sklenom:

Vzor č. 2_ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené.pdf