A
A
A

Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

 

O hlasovanie môžu požiadať aj voliči v izolácii, či karanténe
 

 V sobotu 29. októbra 2022 sa na Slovensku uskutočnia spojené voľby do orgánov obcí a tiež samosprávnych krajov. Zúčastniť sa ich môžu aj voliči, ktorí sa v súvislosti s ochorením COVID 19 nemôžu dostaviť priamo do volebnej miestnosti.  Pre tento účel budú zriadené špeciálne volebné komisie.

Voliči budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania obec Sklené, a to do piatku 28. októbra do 12.00. Volič požiada o návštevu špeciálnej volebnej komisie osobne  - prostredníctvom telefonického kontaktu , prípadne tak môže urobiť za rodinného príslušníka. Pri nahlasovaní tohto typu voľby treba kontaktovať zapisovateľku miestnej volebnej komisie Ing. Janu Habžanskú Šefranková  na čísle 0911 675 898.

Právo požiadať o špeciálnu schránku majú aj voliči, ktorí sú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

V deň volieb prídu za voličom v izolácii alebo karanténe v mieste jeho trvalého pobytu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.

Špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 zakotvuje nový zákon. Uplatnil sa, pretože od 30. septembra platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnym.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba prekážky pre pandémiu COVID - 19. Stále však platí, že volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,
t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. meno a priezvisko,

  2. rodné číslo,

  3. adresa trvalého pobytu,

  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

  5. telefonický kontakt.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

informácie čerpané zo stránky Ministerstva vnútra (zverejnené 24.10.2022)Zoznam kandidátov do orgánov Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tomto linku.

zverejnené 13.9.2022
    

 

 

 

www.minv.sk - všetky informácie pre voličov a kandidátov

 

 

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcía o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákonač. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

určujem

1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,
2. lehotu na určenie volebných obvodov prevoľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov  obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,
4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,
5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa §  195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v.r.

 


 

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

 

Obec Sklené podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Sklené ku dňu vyhlásenia volieb:

668

V Sklenom 17.6.2022