Pozvánka na 2 zasadnutie Obecného zastupiteľstav 13.2.2023

Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. z v o l á v a 2. zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 13.02.2023 o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia je v priloženej pozvánke