Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. z v o l á v a 3. zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 31.3.2023 o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia je v priloženej pozvánke