Stanovisko starostu k posledným udalostiam v obci

Vážení spoluobčania

Rád by som upresnil informáciu, ktorú počúvam od mnohých z vás ( počúvam ju aj sprostredkovane) a to, že vás momentálne trápi výrub stromov a že sa ide z parku robiť parkovisko.

Keď nie sú občania informovaní, vznikajú dezinterpretácie a preto uvádzam základné informácie:

 1.   V obci máme veľa stromov, ktoré sú krásne a máme byť prečo na ne hrdí a aj ich prezentujeme, kde sa dá, ale je tu aj veľa stromov, ktoré už dávno prerástli svoj priestor a stali sa mnohokrát aj nebezpečné.

2.   Obec včas podala žiadosť o výrub, ktorá bola v zákonom stanovenej lehote schválená a mohli sme sa pustiť do ozdravenia stromov.

3.   Časť stromov sa už spílila a na jeseň sa bude pokračovať vo výrube, hlavne stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia aby nedochádzalo k výpadkom prúdu.

4.   V parku v strede obce sa vypíli veľmi vysoké smreky a borovice, z ktorých často opadávali suché konáre. Už na prvý pohľad sa dá povedať, že stromy boli a sú prestárle. Za každý vyrúbaný strom bude náhradná výsadba. Okrasné stromy vysadené v parku budú pripomínať narodenie občiankov v obci.

5.   Na červenom ihrisku sa vypíli stromy pri kontajneri na sklo a pri novom ohnisku, čím sa tam otvoril pekný priestor. Na detskom ihrisku sa už viac píliť nebude, aby tam bol aj priestor na tieň pre osoby, ktoré tam trávia voľný čas.

 6.   Prebehla debata a žiadosť od časti poslancov, ktorá bola prezentovaná aj na 2. OZ a v nej bol aj jeden bod s návrhom, aby sa spravilo v prednej časti z parku parkovisko pre autá. Zisťoval som čo, je k tomu potrebné. Keďže by sa jednalo o stavbu pri hlavnej ceste, bolo by potrebné spraviť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a len samotný projekt by stál cca 5000 eur. Preto tento návrh poslancov bude prejednaný na ďalšom verejnom obecnom zastupiteľstve.

 

Rád by som si vypočul aj Váš názor, navrhnite, aké stromy na ktoré miesto by sa mali vysadiť (park, areál školy, okolie a areál cintorínu).

 

Chcel by som Vám všetkým, ktorí mi prejavujú svoj, aj kritický, názor poďakovať, lebo slušná výmena názorov je potrebná a posúva to našu spoločnosť vpred. Chápem, že moje rozhodnutia sa nepáčia každému, ale zakončím to výrokom členky nášho klubu dôchodcov, ktorá mi pri osobnom rozhovore povedala vetu

Nenarodil se člověk ten, aby se zalíbil lidem všem!“