Oznámenie o hlasovaní do prenosnej volebnej urny

Oznamujeme voličom, že volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky na území obce Sklené. (je potrebné, aby osoba bola zapísaná v zozname voličov, do ktorého okrsku patrí podľa trvalého pobytu alebo aby mal volič vybavený hlasovací preukaz)

Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na telefónnom čísle Obecného úradu v Sklenom 043/495 52 00, mailom: skl-obecnyurad@gaya.sk alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Sklenom.